Barriers to Development of SMEs

Authors

  • Monika Hodinková
  • Pavel Svirák

Keywords:

malé a střední podniky, omezení MSP, bariéry rozvoje, nástroje k řízení daňové povinnosti, Česká republika

Abstract

Příspěvek se zaměřuje na problematiku rozvoje malých a středních podniků (dále jen MSP) působících v České republice. Hlavním cílem tohoto příspěvku je zhodnotit současnou situaci MSP v České republice, identifikovat hlavní překážky jejich rozvoje a navrhnout opatření vedoucí k jejich odstranění. Záměr příspěvku: Malé a střední podniky v Evropské unii představují hnací sílu inovací, zaměstnanosti, ekonomického růstu a sociální integrace společnosti. I přes jejich nezpochybnitelný význam se ale potýkají s celou řadou překážek bránících jejich dalšímu rozvoji, které ve většině případů souvisí právě s jejich velikostí. Cílem tohoto příspěvku proto bylo vytvořit souhrnný přehled bariér rozvoje MSP v České republice a navrhnout soubor opatření, který by vedl k podpoře rozvoje těchto subjektů v následujících letech. Metodika/metody: V příspěvku jsou použita sekundární data z renomovaných databází ScienceDirect a EBSCO v rámci přístupu Vysokého učení technického v Brně, Fakulty podnikatelské (2013) a primární data, která byla získána na základě realizovaných hloubkových rozhovorů, které probíhaly s náhodně vybranými MSP ze Zlínského kraje. Cíl příspěvku: Předmětem výzkumu bylo zjištění současné situace MSP v České republice se zaměřením na identifikaci hlavních překážek jejich rozvoje a následným návrhem souboru opatření, který by vedl ke zlepšení situace těchto podnikatelských subjektů. Výsledky: Na základě zjištěných skutečností byl vytvořen souhrnný přehled hlavních bariér rozvoje MSP v České republice. Výsledky realizovaného výzkumu potvrdily výsledky některých již dříve realizovaných výzkumů. MSP za hlavní překážky svého rozvoje považují zejména obtížný přístup k cizímu kapitálu, zvyšující se administrativní zátěž, nedostatečnou znalost a neschopnost orientovat se v programech na podporu MSP, svou slabší pozici ve veřejných soutěžích, nižší dostupnost poradenských služeb z důvodu omezených finančních zdrojů a časté změny legislativy (zejména daňových zákonů). Závěr: Závěry realizovaného výzkumu poukazují na to, že doposud přijatá opatření nejsou dostatečná, a proto je nezbytně nutné přijat další opatření, které povedou ke skutečnému zlepšení podmínek pro další rozvoj podnikání těchto subjektů. Možné kroky definované na základě výsledků realizovaného výzkumu, které by měly vést ke zlepšení situace MSP v České republice, jsou navrženy a zpracovány do přehledného souboru opatření. Výsledky hloubkových rozhovorů vedly také k úpravě části otázek v připravovaném dotazníkovém šetření, které bude zaměřeno na MSP v České republice, a to s důrazem na problematiku plánování a řízení daňové povinnosti jakožto jedné z možností získání volných finančních prostředků pro další rozvoj MSP v České republice.

Published

2014-03-30

Issue

Section

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE